Reglugerð Sjúkrasjóðs Drífanda stéttarfélags

 
 
 
1. gr. Nafn sjóðsins heimili og sjóðfélagar:
 
Sjóðurinn heitir Sjúkrasjóður Drífanda stéttarfélags. Heimili sjóðsins og varnar-þing er í Vestmannaeyjum. Sjóðfélagar eru þeir sem greitt er af til sjóðsins.
 
 
 
2. gr. Markmið sjóðsins:
 
Markmið sjóðsins er að styrkja sjóðfélaga er missa vinnutekjur vegna sjúkdóma eða slysa með því að greiða þeim dagpeninga í slysa- og sjúkdómstilfellum. Sjóðnum er heimilt að greiða styrki eins og nánar er kveðið á um í reglugerð þessari.
Markmið sjóðsins er ennfremur að vinna að fyrirbyggjandi aðgerðum er snerta öryggi og heilsufar sjóðfélaga.
 
 
 
3. gr. Tekjur sjóðsins:
 
 
a) Samningsbundin gjöld af heildarlaunum sjóðfélaga.
 
b) Vaxtatekjur og arður.
 
c) Gjafir, framlög og styrkir.
 
d) Aðrar tekjur sem aðalfundur kann að ákveða hverju sinni.
 
 
 
4. gr. Stjórn og rekstur:
 
Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur mönnum og tveimur til vara. Skulu þeir kosnir á aðalfundi og skal kjörtímabil sjóðsstjórnar vera tvö ár.
Sjóðstjórn skiptir sjálf með sér verkum, setur sér starfsreglur og nánari reglur um úthlutun fjár úr sjóðnum.
Stjórn sjóðsins og starfsmenn hans skulu fara með allar umsóknir og afgreiðslu úr sjóðnum sem trúnaðarmál.


5. gr. Reikningar og endurskoðun
 
Reikningar sjóðsins skulu lagðir fram endurskoðaðir og áritaðir af skoðunarmönnum reikninga félagsins og endurskoðanda fyrir aðalfund félagsins.
 
 
 
6. gr. Úttekt óháðra eftirlitsaðila:
 
Að minnsta kosti fimmta hvert ár skal stjórn sjóðsins láta endurskoðanda meta framtíðarstöðu sjúkrasjóðsins. Hann skal semja skýrslu til stjórnar um athugun sína.
Við mat á framtíðarstöðu sjóðsins skal tilgreina rekstrarkostnað, ávöxtun sjóðsins og hvort sjóðurinn getur staðið við skuldbindingar sínar. Geti sjóðurinn ekki staðið við skuldbindingar sínar er sjóðstjórn skylt að leggja fyrir næsta aðalfund tillögur til úrbóta.


 
7. gr. Ávöxtun sjóðsins:
 
 
Heimilt er að ávaxta fé sjóðsins með eftirfarandi hætti:
 
 a) Í ríkisskuldabréfum, í skuldabréfum sem tryggð eru með ábyrgð ríkissjóðs og                      í skuldabréfum tryggðum með öruggum fasteignaveðum.
b) Með kaupum á markaðsskráðum verðbréfum.
c) Í bönkum eða sparisjóðum.
d) Í fasteignum tengdum starfsemi sjóðsins.
e) Á annan þann hátt er stjórn sjóðsins metur tryggan.
 
 
Ávallt skal þess gætt að varsla og ráðstöfun fjármuna fari ekki í bága við markmið eða verkefni sjóðsins.


 
8. gr. Grundvöllur styrkveitinga úr sjúkrasjóði:
 
 
8.1 Rétt til styrkveitinga úr sjóðnum eiga þeir sem fullnægja eftirtöldum skilyrðum,
          sbr. þó 9. gr.
 8.2 Einungis þeir sem sannanlega greiða eða er greitt af til sjóðsins og verið er að greiða         fyrir til sjóðsins þegar réttur til aðstoðar myndast.
 8.3 Þeir sem greidd hafa verið af til sjóðsins 1% iðgjöld í a.m.k. 6 mánuði.
 8.4 Hafi umsækjandi verið fullgildur aðili í sjúkrasjóði annars félags innan ASÍ þar til hann       byrjar greiðslu til sjóðsins, sbr. 10. gr.
 8.5 Hafi iðgjöld til sjúkrasjóðs ekki verið greidd vegna sjóðfélaga, en hann getur fært         
       sönnur á, að félagsgjöld til viðkomandi aðildarfélags hafi samkvæmt reglulega            
       útgefnum launaseðlum verið dregin af launum hans síðustu 6 mánuði, skal hann njóta        réttar eins og iðgjöld til sjúkrasjóðs hafi verið greidd.


 
9. gr. Samskipti sjúkrasjóða:
 
 
Sjóðfélagi sem öðlast hefur rétt til greiðslu úr sjúkrasjóði annars stéttafélags
 
 
innan ASÍ, öðlast rétt til sjúkra- og slysadagpeninga hjá sjúkrasjóðnum eftir að hafa greitt í hann í einn mánuð, enda hafi hann fram að því sannanlega átt rétt hjá fyrri sjóðnum.
 
Vinni sjóðfélagi á fleirum en einum vinnustað og hafi verið greitt í fleiri en einn sjúkrasjóð þegar sótt er um greiðslu skal hann greina frá því í hvaða sjóði hann hefur greitt. Heimilt er að fresta greiðslu bóta þar til staðfesting annarra sjóða liggur fyrir um að sjóðfélagi hafi ekki sótt um greiðslur þar. Sjóðurinn skal leita slíkrar staðfestingar og gefa öðrum sjóðum yfirlit um bætur sem greiddar eru vegna sjóðfélagans, tegund og fjárhæð bóta.

Umsækjanda er skylt að leggja fram með umsókn sinni staðfestar upplýsingar um greiðslur frá öðrum sjóðum og veita aðrar nauðsynlegar upplýsingar um launagreiðslur að viðlögðum réttindamissi.


 
10. gr. Geymd réttindi:
 
Sá sem gengur undir starfsþjálfun, sækir námskeið eða nám í allt að 24 mánuði og hefur síðan aftur störf á samningssviði félagsins endurnýjar bótarétt sinn þegar greitt hefur verið til sjóðsins í einn mánuð enda hafi umsækjandi áður verið sjóðfélagi. Sama gildir um þá sem hverfa frá vinnu vegna fæðingarorlofs, veikinda, heimilisástæðna eða af öðrum gildum ástæðum.


 
11. gr. Styrkveitingar:

 
11.1 Dagpeningar í veikinda- og slysaforföllum í 120 daga (4 mánuði), að loknum greiðslum skv. veikinda- og slysaréttarákvæðum kjarasamninga. Dagpeningar skulu að viðbættum bótum almannatrygginga, greiðslum úr slysatryggingu launafólks eða annarri lögbundinni tryggingu, ekki nema lægri fjárhæð en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum.
 
 
11.2 Dagpeninga í 90 daga (3 mánuði), að loknum kjarasamningsbundnum greiðslum launagreiðanda vegna langveikra og alvarlega fatlaðra barna. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum. Með langveikum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlegan og/eða langvinnan sjúkdóm og þarfnast sérstakrar umönnunar. Með alvarlega fötluðum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlega greindarskerðingu, geðraskanir eða alvarlega líkamlega hömlun og þarfnast sérstakrar umönnunar.
 
 
11.3 Dagpeninga í 90 daga (3 mánuði) vegna mjög alvarlegra veikinda maka. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum.
 
11.4 Eingreiddar dánarbætur við andlát virks og greiðandi sjóðfélaga sem nemi 180.000.- krónum m.v. starfshlutfall hans. Rétthafar bóta eru maki sjóðfélaga og börn hans undir 18 ára aldri. Bótafjárhæð miðast við launavísitölu pr. 1.7 2006 og tekur sömu breytingum og hún.
 
 
11.5 Daga fjölda greiddra dagpeninga skv. 11.1 lið, til þeirra sem greitt er hlutfallslega lægra iðgjald af en 1%, er heimilt að skerða í sama hlutfalli og iðgjaldið er lægra en 1%.
 
11.6 Dagpeninga skv. 11.1, 11.2 og 11.3 er heimilt að miða við meðaltal heildarlauna á síðustu 12 mánuðum í stað síðustu 6 mánaða, hafi tekjur sjóðfélaga breyst verulega til hækkunar eða lækkunar á viðmiðunartímabilinu. Jafnframt er heimilt að ákveða hámark dagpeninga skv. 11.1, 11.2 og 11.3 sem þó sé ekki lægra en 250.000.- á mánuði.
 
 
11.7 Réttur skv. 11.1, 11.2 og 11.3 endurnýjast á hverjum 12 mánuðum, hlutfallslega eftir því sem hann er nýttur, talið frá þeim degi sem dagpeningagreiðslum líkur hverju sinni og greiðslur iðgjalda hefjast að nýju.
 
 
11.8 Heimilt er stjórn sjóðsins að veita styrki til sjóðsfélaga í formi forvarnar- og endurhæfingarstyrkja og styrkja vegna sjúkra- og slysakostnaðar.
 
 
11.9 Styrkir til stofnana og félagasamtaka skulu ákveðnir af stjórn sjóðsins hverju sinni skv. gr. 2.2.
 
 
11.10 Við ráðstöfun fjármuna skv. 11.8 og 11.9 skal þess gætt að möguleiki sjóðsins til að standa við upphaflegar skuldbindingar sínar vegna sjúkdóma og slysa skerðist ekki. Í reglulegri úttekt á afkomu sjóðsins, skv. 6. gr., skal úttektaraðili skoða þennan þátt sérstaklega.
 
 
11.11 Slysadagpeningar skv. grein þessari greiðast ekki vegna bótaskyldra slysa og atvinnusjúkdóma, þ.m.t. bifreiðaslysa, þar sem bætur greiðast skv. skaðabótalögum.


 
12. gr. Tilhögun greiðslna úr sjóðnum:
 
Allan beinan kostnað vegna reksturs sjóðsins greiðir hann sjálfur. Árlegan kostnað vegna afgreiðslu og skrifstofu skal ákveða með samkomulagi milli sjóðstjórnar og stjórnar félagsins ár hvert.
 Umsóknum skal skilað í því formi, sem stjórn sjóðsins ákveður ásamt nauðsynlegum vottorðum er tryggja réttmæti greiðslna.
 Berist ekki fullnægjandi gögn og upplýsingar frá umsækjanda skal sjóðstjórn hafna umsókn að svo stöddu.


 
13.gr. Fyrning:
 
Réttur til dagpeninga og styrkja úr sjúkrasjóði samkvæmt reglugerð þessari fellur niður sé ekki sótt um styrk innan 12 mánaða frá því að rétturinn stofnast.

 
 
14. gr. Endurgreiðsla iðgjalda:
 
 
Iðgjöld til Sjúkrasjóðsins endurgreiðast ekki.


 
15. gr. Upplýsingaskylda:
 
 
Upplýsingar skulu veittar í samræmi við almennar stjórnsýslureglur.

Stjórn sjóðsins er skylt að upplýsa sjóðfélaga um rétt þeirra til aðstoðar með útgáfu bæklinga eða dreifirita.


 
16. gr. Málsskotsréttur:
 
 
Heimilt er að vísa ágreiningi vegna úthlutunar til úrskurðar félagsstjórnar.
 
 
 
 
 
17 .gr. Gerðabók:
 
 
Stjórn sjóðsins skal ávallt halda gerðabók yfir styrkbeiðnir og styrkveitingar.
 
 
 
 
18. gr. Ýmis ákvæði:
 
Ef farsóttir geisa getur sjóðstjórn leyst sjóðinn frá greiðsluskyldum sínum um stundarsakir. Einnig getur sjóðstjórn ákveðið að lækka um stundarsakir upphæð dagpeninga ef afkomu sjóðsins virðist hætta búin.


 
19. gr. Breytingar á reglugerðinni:
 
19.1 Breytingar á reglugerðinni verða aðeins gerðar á aðalfundi og þurfa þær að vera samþykktar með meirihluta greiddra atkvæða fundarins. Slíkrar tillögu skal getið í fundarboði.
 
 
19.2 Breytingar á reglugerðinni skulu sendar skrifstofu ASÍ þegar og þær hafa verið samþykktar á aðalfundi.


 
20. gr. Gildistími:

 
Reglugerðin tekur gildi frá og með 1. júlí 2006