Lög Drífanda stéttarfélags

 

 

1. Kafli

 

Heiti félagsins og hlutverk

 

1. gr.

 

Félagið heitir Drífandi stéttarfélag. Félagssvæði þess er Vestmannaeyjar. Félagið er aðili að Starfsgreinasambandi Íslands, sem er aðili að Alþýðusambandi Íslands. Heimili félagsins og varnarþing er í Vestmannaeyjum.

 

2. gr.

 

Tilgangur félagsins er:

Að sameina allt verkafólk sem starfar á félagssvæðinu.

Að vinna að sameiginlegum hagsmunamálum félagsmanna, svo sem með því að semja um kaup og kjör, bættan aðbúnað og öryggi við vinnu og gæta þess að ekki sé gengið á rétt félagsmanna.

Að vinna að fræðslu- og menningarmálum og vinna að öðrum hagsmunamálum verkafólks með því að skipuleggja innan félagsins allt það launafólk sem starfar á félagssvæðinu.

 

3. gr.

 

Inngöngu í félagið geta þeir fengið sem:

a. Vinna þau störf sem félagið gerir kjarasamninga um.

b. Eru fullra 16 ára að aldri, standa ekki í óbættum sökum við félagið eða önnur stéttarfélög innan ASÍ, sem viðkomandi hafa verið í.

 

4. gr.

 

Umsækjendur um félagsaðild skulu óska aðildar að félaginu með inntökubeiðnum eða með skilum á gjöldum til félagsins. Aðild nýrra félagsmanna að félaginu skal staðfest af skrifstofu félagsins árlega og skal félagið senda viðkomandi tilkynningu um staðfestingu á inngöngu í félagið. Geri hann ekki athugasemdir um aðild innan 30 daga frá dagsetningu tilkynningarinnar telst hann orðinn félagsmaður. Ekki er þörf sérstakrar staðfestingar ef viðkomandi hefur áður greitt til félagsins. Um iðgjöld þeirra sem ekki kjósa að gerast félagsmenn, gilda ákvæði kjarasamninga félagsins á hverjum tíma. Kjörgengi og atkvæðisrétt  fær sá er vinnur á samningssviði félagsins, er greiðandi til félagsins og hefur greitt til þess í sex mánuði eða meira.

 

5. gr.

 

Heimilt er að taka í félagið sem aukafélaga unglinga innan 16 ára aldurs, og aðra sem stunda vinnu samkvæmt þeim samningum sem félagið hefur gert og starfa á starfssvæði félagsins um stundarsakir en eru félagar í öðru félagi.

Aukafélagar greiða fullt félagsgjald meðan þeir eru á félagssvæðinu, hafa málfrelsi og tillögurétt á fundum félagsins, en hvorki atkvæðisrétt né kjörgengi. Skyldur félagsins gagnvart aukafélögum eru hinar sömu og gagnvart aðalfélögum.

 

6. gr.

 

Úrsögn úr félaginu getur því aðeins átt sér stað að félagsmaður sé skuldlaus við félagið. Úrsögn skal vera skrifleg. Hún skal afhent formanni félagsins eða skrifstofu.

Félagsmenn halda félagsréttindum meðan þeir gegna trúnaðarstörfum í verkalýðs-hreyfingunni.

Enginn getur sagt sig úr félaginu eftir að atkvæðagreiðsla um vinnustöðvun hefur verið auglýst eða ákvörðun um vinnustöðvun hefur verið tekin af félaginu og þar til vinnustöðvuninni hefur verið formlega aflýst. Einnig er óheimilt að segja sig úr félaginu til þess að taka upp störf félagsmanna í öðru félagi er lagt hafa niður vinnu vegna deilu.

 

 

II. Kafli.

Réttindi og skyldur félagsmanna, réttindamissir, brottrekstur

 

7. gr.

 

Réttindi félagsmanna sé ekki annað tekið fram í lögum þessum eru eftirfarandi:

a)   Málfrelsi, tillögu- og atkvæðisréttur á félagsfundum svo og kjörgengi. Atkvæðisréttur um kjarasamninga eftir nánari ákvörðun félagsfundar.

b)   Réttur á styrkjum úr sjóðum félagsins, að uppfylltum þeim skilyrðum sem sett eru í reglugerðum sjóðanna.

c)   Réttur til að vinna eftir þeim kjörum sem samningar félagsins ákveða hverju sinni.

d)   Réttur til aðstoðar félagsins vegna vanefnda atvinnurekenda á samningum.

 

8. gr.

 

Skyldur félagsmanna eru:

a)   Að hlíta lögum félagsins, fundarsköpum, fundarsamþykktum og samningum í öllum greinum.

b)   Að greiða félagsgjöldin á réttum gjalddaga.

c)   Að stuðla að því að ófélagsbundnir menn gangi í verkalýðsfélagið og tilkynna til félagsins brot á lögum og samþykktum félagsins.

 

9. gr.

 

Félagsgjöld eru ákveðin á aðalfundi og skulu innheimt sem ákveðið hlutfall af launum en þó er heimilt að ákveða lágmarksgjald. Félagsmaður sem skuldar lögboðin gjöld til félagsins fyrir 12 mánuði eða meira nýtur ekki fullra félagsréttinda, svo sem atkvæðisréttar, kjörgengis né styrkja úr sjóðum félagsins. Félagsréttindi öðlast hann ekki á ný fyrr en skuldin er að fullu greidd.

 

 

 

10. gr.

 

Ef félagsmaður er sakaður um brot á lögum félagsins skal málið tekið fyrir á stjórnarfundi sem ákveður með einföldum meirihluta atkvæða hvort veita skuli áminningu eða svipta hann réttindum fullgilds félagsmanns. Skjóta má þeim úrskurði til félagsfundar.

Hver sá maður skal sviptur réttindum fullgilds félagsmanns í lengri eða skemmri tíma sem að áliti félagsfundar hefur unnið gegn hagsmunum félagsins, bakað því tjón eða gert því eitthvað til vansa, svo og hver sem ekki hlýðir lögum þess eftir gefna áminningu í félaginu.

Úrskurði félagsfundar má vísa til viðkomandi landssambands og Alþýðusambandsins, en úrskurður félagsfundar gildir þar til sambandið ákveður annað.

Hafi félagsmaður verið sviptur réttindum fullgilds félagsmanns á hann ekki afturkvæmt í félagið með fullgildum réttindum nema inntökubeiðni hans sé samþykkt á lögmætum félagsfundi.

 

 

III. Kafli.

Stjórn og trúnaðarráð

 

11. gr.

 

Stjórn félagsins skipa sjö félagsmenn og tveir félagsmenn til vara: Formaður, varaformaður, ritari, og fjórir meðstjórnendur. Á framboðslista skal tilgreina hverjir séu í framboði til formanns, varaformanns og ritara en að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum. Kjörtímabil stjórnar eru þrjú ár.

 

12. gr.

 

Stjórnin hefur á hendi yfirstjórn allra félagsmála milli félagsfunda. Stjórnin boðar til félagsfunda, sbr. 21. grein. Hún ræður starfsmenn félagsins, ákveður laun þeirra og vinnuskilyrði. Stjórnin ber sameiginlega ábyrgð á eigum félagsins. Skylt er stjórn félagsins að stuðla að því að allt er varðar sögu félagsins sé sem best varðveitt. Láti félagsmaður af trúnaðarstörfum sem hann gegnir fyrir félagið er honum skylt að skila af sér öllum gögnum sem trúnaðarstarf hans varðar.

 

13. gr.

 

Formaður félagsins kveður til stjórnarfunda og stjórnar þeim. Formanni er skylt að halda stjórnarfund óski a.m.k. 2 stjórnarmenn eftir því. Formaður undirritar gerðarbækur félagsins og gætir þess að allir stjórnarmenn geri skyldu sína. Hann hefur eftirlit með starfsemi félagsins og eftirlit með því að lögum þess og samþykktum sé fylgt í öllum greinum. Varastjórnarmenn taka sæti í stjórn í forföllum aðalmanna. Varaformaður gegnir skyldum formanns í forföllum hans.

 

14. gr.

 

Ritari ber ábyrgð á því að gerðarbækur félagsins séu haldnar og færðar í þær allar fundargerðir og lagabreytingar.

Hann undirritar gerðarbækur félagsins ásamt formanni. Heimilt er stjórn að hljóðrita fundi félagsins, enda sé fundarmönnum tilkynnt um það áður en fundur hefst.

 

15. gr.

 

Í gildi skulu vera siðareglur sem stjórn og öðrum fulltrúum félagsins er skylt að kynna sér og fara eftir. Stjórn félagsins ber ábyrgð á að þær séu settar. Stjórn félagsins ber sameiginlega ábyrgð á fjármunum félagsins.

 

1. gr.

 

Trúnaðarráð skal vera starfandi í félaginu. Í ráðinu eiga sæti stjórn félagsins og varastjórn og 5 fullgildir félagsmenn sem kosnir eru í ráðið eftir sömu reglum og til sama tíma og stjórn. Þá skulu kosnir 2 varamenn í trúnaðarráðið um leið og aðalmenn eru kosnir. Formaður félagsins skal vera formaður trúnaðarráðs og ritari félagsins ritari þess.

Formaður kveður trúnaðarráð til funda með þeim hætti er hann telur heppilegan, þó eigi sjaldnar en tvisvar á ári. Skylt er formanni að boða trúnaðarráð til fundar ef þriðjungur þess óskar og tilgreinir fundarefni. Trúnaðarráðsfundur er löglegur ef meirihluti ráðsmanna mætir, eða varamenn þeirra.

Formaður getur í nafni félagsstjórnar kallað saman trúnaðarráð stjórninni til aðstoðar þegar félagsleg vandamál ber að höndum og ekki eru tök á að ná saman félagsfundi, og ræður einfaldur meirihluti úrslitum í slíkum málum.

Hlutverk trúnaðarráðs  er m.a. auk ofanritaðs:

·       Að móta stefnu félagsins í mikilsverðum málum

·       Að gera tillögu um atkvæðagreiðslu um verkfallsboðun.

·       Að leggja mat á samninga áður en þeir eru bornir undir atkvæði

·       Að taka ákvörðun um alsherjaratkvæðagreiðslu.

 

17. gr.

 

Samninganefnd skal vera starfandi í félaginu. Hlutverk hennar er að annast um kjarasamningsgerð fyrir hönd félagsins. Nefndin skal kjörin af aðalfundi og í henni skulu eiga sæti 3 menn. Formaður félagsins skal vera formaður samninganefndar. Samninganefnd er heimilt að skipta með sér verkum eftir samningssviðum. Samninganefnd er heimilt að kalla til félagsmenn sér til aðstoðar ef þurfa þykir.

 

18. gr.

 

Kjörstjórn skal vera starfandi í félaginu. Hlutverk hennar er að annast um stjórn atkvæðagreiðslna um kjarasamninga, verkföll og allsherjaratkvæðagreiðslur skv. lögum félagsins. Kjörstjórnin skal kjörin af aðalfundi og í henni skulu eiga sæti tveir félagsmenn og einn til vara. Við stjórnun atkvæðagreiðslna um kjarasamninga og verkföll skipar trúnaðarráð þriðja stjórnarmanninn og skal hann vera formaður kjörstjórnar. Við stjórnun allsherjaratkvæðagreiðslna um önnur atriði skv. lögum félagsins og/eða lögum ASÍ skipar miðstjórn ASÍ þriðja kjörstjórnarmanninn og skal hann vera formaður kjörstjórnar.

 

 

 

19. gr.

Heimilt er stjórn og trúnaðarráði að stofna deildir innan félagsins og skal þá deildunum meðal annars ætlað það hlutverk að vinna að sameiginlegum hagsmunum starfsmanna í starfsgreinum, stuðla að fræðslu þeirra og fjalla um kjaramál fyrir starfgreinarnar og skipa fulltrúa í samninganefnd félagsins. Þeir sem hætta störfum vegna aldurs er heimilt að starfa í sérstakri deild. Deildir skulu setja sér starfsreglur sem stjórn félagsins samþykkir.

 

20. gr.

 

Stjórn félagsins er rétt og skylt að skipa trúnaðarmenn á öllum vinnustöðum þar sem fimm félagsmenn eða fleiri vinna og samningar félagsins við atvinnurekendur taka til. Trúnaðarmenn skulu kosnir af þeim félagsmönnum sem starfa á viðkomandi vinnustöðum. Félagsstjórninni er heimilt að skipa trúnaðarmenn, samkvæmt lögum um stéttarfélög og vinnudeilur, verði kosningu á vinnusvæði ekki við komið. Trúnaðarmenn skulu starfa eftir erindisbréfi er stjórn félagsins setur þeim.

Trúnaðarmenn skulu hafa eftirlit með því að lögum félagsins, samþykktum og samningum sé fylgt eftir í hvívetna.

Trúnaðarmenn skulu vera tengiliðir milli félagsstjórnar og starfsmanna félagsins og þess verkafólks sem vinnur á viðkomandi  vinnustað og eiga þeir rétt á aðstoð stjórnar og starfsmanna í störfum sínum.

Að öðru leyti fer um starfsemi, réttindi og skyldur trúnaðarmanna að lögum og kjara-samningum félagsins.

 

IV. Kafli. Fundir og stjórnarkjör

 

21. gr.

 

Félagsfundir skulu haldnir þegar félagsstjórn álítur þess þörf eða minnst 15 fullgildir félagsmenn óska þess við stjórn félagsins og tilgreina fundarefni. Fundir skulu boðaðir með minnst tveggja sólarhringa fyrirvara með uppfestum auglýsingum, bréflega, á vefmiðlum félagsins. eða þá í blöðum. Þó má í sambandi við vinnudeilur boða fund með skemmri fyrirvara. Fundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað. Fundum félagsins skal stjórnað eftir almennum fundarsköpum. Komi upp ágreiningsatriði um fundarsköp úrskurðar fundarstjóri hverju sinni með rökstuddum úrskurði. Óski einstakur félagsmaður eftir skriflegri atkvæðagreiðslu á félagsfundi er fundarstjóra skylt að verða við þeirri ósk.

 

22. gr.

 

Aðalfundur félagsins skal haldinn fyrir lok maí ár hvert. Aðalfundur skal boðaður með dagskrá með 7 sólarhringa fyrirvara og er hann lögmætur ef löglega er til hans boðað. Um boðun aðalfundar fer að öðru leyti með sama hætti og boðun félagsfundar.

 

Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál:

.     Skýrsla formanns fyrir liðið starfsár.

.     Endurskoðaðir reikningar félagsins lagðir fram til afgreiðslu.

.     Lýst kosningu stjórnar, varastjórnar og aðal og varamanna til trúnaðarmannaráðs.

.     Kosning tveggja félagslegra skoðunarmanna og eins til vara.

.     Kosning til annarra stjórna og ráða sem lög og reglugerðir félagsins gera ráð fyrir.

.     Lagabreytingar, ef fyrir liggja.

.     Ákvörðun félagsgjalda

.     Önnur mál.

 

23. gr.

 

Listakosning skal viðhöfð við kosningu aðal- og varamanna til stjórnar og trúnaðarráðs skv. 11.gr.. Komi fram fleiri listar en einn skal fram fara allsherjaratkvæðagreiðsla samkvæmt reglugerð ASÍ um alsherjaratkvæðagreiðslur.

 

V. Kafli.

Fjármál

 

24. gr.

 

Af tekjum félags skal greiða öll útgjöld þess og annan kostnað, er stafar af samþykktum félagsfunda eða stjórnar. Við meiri háttar ráðstafanir á eigum félagsins þarf samþykki félagsfundar.

Komi fram tillögur á félagsfundi um fjárframlög úr sjóðum félagsins geta þær aðeins komið til atkvæða á þeim fundi ef meirihluti stjórnar er þeim meðmæltur. Stjórnin getur einnig látið fresta málinu til frekari athugunar milli funda.

 

25. gr.

 

Tveir félagslegir skoðunarmenn skulu yfirfara reikninga félagsins fyrir liðið reikningsár og gera athugasemdir sínar við þá. Skoðunarmenn eru kosnir á aðalfundi. Hlutverk þeirra er m.a. að hafa eftirlit með því að fjármunum félagsins sé varið til þeirra verkefna sem félagsfundur og/eða stjórn hafa ákveðið. Auk athugunar hinna félagskjörnu skoðunarmanna er stjórn félagsins skylt að láta löggiltan endurskoðanda endurskoða reikninga og fjárreiður félagsins í lok hvers reikningsárs. Reikningar félagsins skulu liggja frammi, til skoðunar fyrir félagsmenn, 14 dögum fyrir aðalfund.

 

26. gr.

 

Sjóðir í eigu eða vörslu félagsins skulu vera:

Félagssjóður, sjúkrasjóður, vinnudeilusjóður, orlofsheimilasjóður, fræðslusjóður svo og aðrir sjóðir sem stofnaðir kunna að vera. Allir sjóðir félagsins aðrir en félagssjóður skulu hafa sérstaka reglugerð sem samþykkja þarf á aðalfundi. Reglugerðum sjóða má þó breyta á félagsfundi hafi reglugerðarbreytingar áður verið ræddar á félagsfundi og breytinganna getið í fundarboði. Reglugerð hvers sjóðs skal tilgreina hlutverk sjóðsins, hverjar tekjur hans skuli vera, hvernig verja skuli fé hans og hvernig honum skuli stjórnað.

Sjóðir félagsins skulu ávaxtaðir á tryggan hátt í ríkisskuldabréfum, í ríkistryggðum skuldabréfum í bönkum eða í sparisjóðum, í skuldabréfum tryggðum með veði í fasteign, í fasteignum eða á annan hátt er stjórn félagsins og trúnaðarráð metur tryggan. Tekjur félagsins skiptast milli sjóðanna samkvæmt ákvæðum í reglugerðum þeirra.

 

VI. Kafli.

Lagabreytingar

 

27. gr.

 

Lögum þessum má breyta á aðalfundi félagsins enda hafi breytinganna verið getið í fundarboði. Einnig er heimilt að breyta lögum á félagsfundi, hafi lagabreytingarnar áður verið ræddar á félagsfundi og breytinganna getið í fundarboði.

Til þess að breytingin nái fram að ganga verður hún að vera samþykkt með 2/3 hlutum greiddra atkvæða fullgildra félagsmanna.

Breytingar á lögunum koma fyrst til framkvæmda er stjórn hlutaðeigandi landssambands og miðstjórn ASÍ hefur staðfest þær.

 

VII. Kafli.

Félagsslit o.fl.

 

28. gr.

 

Félaginu verður ekki slitið nema 3/4 allra félagsmanna samþykki það að viðhafðri allsherjaratkvæðagreiðslu. Verði samþykkt að leggja félagið niður skal Alþýðusamband Íslands varðveita eignir þess þar til annað verkalýðsfélag er stofnað með sama tilgangi á félagssvæðinu. Fær það félag þá umráð eignanna að áskildu samþykki miðstjórnar Alþýðusambandsins. Um úrsögn úr ASÍ eða landssamböndum fer skv. lögum ASÍ. Um sameiningu félaga skal fjallað á sama hátt og lagabreytingar.